Àrea: Obra pública

Projecte: RENOVACIÓ I MILLORA DE LA CANONADA DE LA CAPTACIÓ DEL RIU D’ARFA AL DIPÒSIT D’ARFA. 

Municipi: Ribera d’Urgellet 

Import: 73.509,58 €

 

Les obres van consistir en la millora de les instal∙lacions existents d’abastament d’aigua en alta, des de la captació de la Font del Riu d’Arfa fins el dipòsit de distribución per tal de rehabilitar la canonada de fibrociment i eliminar‐lo de la xarxa. D’aquesta manera es va poder combinar l’ús del pou i la font amb l’aprofitament de l’aigua que prové per gravetat des de la Font del Riu d’Arfa.

  • Rehabilitació i condicionalment de l’arqueta.
  • Neteja de la caseta i la retirada de la canonada actual.
  • Col∙locació d’una canonada de polietilé d’alta densitat de 75mm de diàmetre PN 10, en rasa.
  • Instal∙lació d’una vàlvula reguladora de pressió per evitar que l’aigua arribi amb massa pressió al dipòsit.
  • Proves
ca