ENERGIA FOTOVOLTAICA

Reg solar:

Disseny, instal·lació i control de bombaments i sistemes de reg integrals a partir d’energia solar fotovoltaica:

Estacions fotovoltaiques
Bombaments solars
Bombament directe a xarxa

Bombament a bassa

Bombaments amb sistema híbrid

ca