Àrea: Obra pública

Projecte: Renovació de la canonada en alta al nucli de Masllorenç (Baix Penedés)

Municipi: Masllorenç

Import: 245.022,01€

La substitució de l’actual canonada de fibrociment de subministrament en alta al nucli urbà de Masllorenç, mitjançant la construcció d’un nou traçat de connexió des dels pous de captació d’aigua, situats prop del nucli de Masarbonès, amb els dipòsits de distribució del nucli urbà de Masllorenç.

Les obres del present projecte van ser les següents:

• Tram 1 conducció per impulsió de pou a Masarbonès

• Noves connexions de sortida de dipòsit de Font d’en Talló

• Tram 2 conducció per gravetat de dipòsits Font d’en Talló a dipòsit de Masllorenç

• Noves connexions d’entrada a dipòsits de Masllorenç

ca