Notícies

El programa d’ajuts per a actuacions d’eficiència energètica en explotacions agropecuàries

10 ag., 2021 | Interès general

Us volem informar del programa d’ajuts per actuacions d’eficiència enrgètica en explotacions agropecuàries.

Actuació 1: Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu: 50% del pressupost disponible (970.413,65 €),

– Actuació 2: Millora de l’eficiència energètica i utilització d’energies renovables en explotacions agropecuàries:  50% del pressupost disponible (970.413,65 €).

PERSONES BENEFICIÀRIES

PERSONES BENEFICIÀRIES

Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública titulars d’una explotació agropecuària. Les persones beneficiàries de les ajudes que siguin empreses de naturalesa privada han de tenir el Codi nacional d’activitat econòmica (CNAE 2009) entre el 011 i el 016.

Comunitats de regants i altres organitzacions la finalitat de les quals consisteixi en la gestió comuna d’aigua per al reg agrícola o la gestió comuna d’altres combustibles i fonts d’energia amb finalitat agropecuària.

Titulars d’explotacions agrícoles de regadiu que utilitzen xarxes de reg per al funcionament de les quals calgui actualment el consum d’energia elèctrica. Les persones beneficiàries que siguin titulars d’explotacions agràries han d’haver declarat les parcel·les a la Declaració única agrària 2021 (DUN 2021).

Qualsevol organització o associació de productors agrícoles reconeguda per l’autoritat competent, sempre que les inversions es dirigeixin exclusivament a l’àmbit d’aquestes organitzacions o associacions de productors agrícoles.

Quantia de les ajudes

a) Per a l’actuació 1: Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu. El 30% de la inversió elegible del projecte.

b) Per a l’actuació 2: Millora de l’eficiència energètica i utilització d’energies renovables en explotacions agropecuàries. El 30% de la inversió elegible del projecte.

El cost elegible mínim és de 3.000,00 euros per sol·licitud, per sota del qual no s’admetran a tràmit les sol·licituds.

REQUISITS

Presentar declaració sobre si s’han demanat i/o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació de les sol·licituds es computa des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC i finalitza quan s’esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2021, si no hi ha hagut prou sol·licituds per esgotar el pressupost disponible.

ET QUEDEN

Dia(s)

:

Hora(s)

:

Minut(s)

:

Segon(s)

Presentació i contingut de les sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics a través de la pàgina http://seu.gencat.cat un formulari de sol·licitud per cada una de les dues tipologies descrites en l’article 2.

La identificació de la persona sol·licitant es farà pels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica, que es poden consultar a https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signaturaelectronicaseu.html.

 la documentació exigida a l’apartat 1 de l’annex I del Reial decret 149/2021, de 9 de març, i una memòria descriptiva de les actuacions a emprendre que contingui com a mínim la descripció i l’abast de l’actuació, la inversió, el cost subvencionable i l’ajuda sol·licitada.

Necesites ajuda per fer la memòria?

Et podem ajudar!

Termini d’execució

Les actuacions subvencionables s’han de començar a realitzar després de la presentació de la sol·licitud d’ajut i el termini d’execució de l’actuació objecte de subvenció és d’un màxim de 12 mesos a comptar des de la notificació de la resolució de concessió, d’acord amb l’article 16.6 del Reial decret 149/2021, de 9 de març.

MÉS INFORMACIÓ

Notícies recents

El sistema antigelada PULSAR

El sistema antigelada PULSAR

Voleu saber com funciona el sistema antigelada PULSAR?     La base és el sistema de microaspersió, però amb un afegit – incorpora un polsador. El seu objectiu és aconseguir més estalvi d'aigua. La presa de l'aigua la fem amb un emissor autocompensant (pot...

Encara existeix risc de les gelades!

Encara existeix risc de les gelades!

🌱☀️Ja s'olora la primavera! Però no baixeu la guàrdia que encara existeix el risc de gelades! Ho demostren les gràfiques 📉 dels nostres sensors-psicròmetres automàtics de la última nit. Encara que la temperatura seca no va baixar per sota de 10 graus, la humida estava...

ca