Notícies

Ordre d’ajuts per a la milora i modernització de regadius

10 ag., 2021 | Interès general

L’objecte dels ajuts regulats en aquestes bases és fomentar la realització de les obres i les instal·lacions de les xarxes col·lectives de reg de les Comunitats de Regants per a la millora i modernització dels regadius, en alguna de les següents modalitats:

1.1 La modernització integral d’un regadiu existent, consistent en el canvi de la xarxa de reg per gravetat a una xarxa de reg pressuritzada o bé una millora substancial d’un sistema de reg a pressió existent.

1.2 Obres de millora i modernització i elements que milloren la gestió del reg, incrementant la eficiència en la distribució i fomentant l’estalvi d’aigua i d’energia si s’escau.

Les inversions subvencionables es destinaran a la realització de les obres següents:

Construcción de xarxes de transport, distribució I capitals de reg fins a l'explotació individual
Sistemes d'automatització i control del consum
Instal·lacions de captació i elevació d’aigües
Implantació i millora de les instal·lacions elèctriques vinculades als sistemes de reg
Implantació o millora de tecnologies d’informació i comunicacions (TIC) per la millora de la gestió de l’aigua i l’energia en la infraestructura.
Implantació o millora d’instal·lacions de generació d’energies renovables en la pròpia zona de reg amb la finalitat de la millora del funcionament de la infraestructura
Embassaments i basses de regulació
Els ajuts inclouen totes les obres i instal·lacions necessàries, la redacció del projecte, la coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat, així com la direcció d’obres necessària per dur-les a terme, treballs de topografia i cartografia, i altres despeses necessàries per dur a terme l’actuació.

Es pot executar durant els anys 2022, 2023 i 2024!

La subvenció per a totes les actuacions previstes serà del 50% del cost elegible.

4.2 L’import màxim de l’ajut que preveu l’apartat 1.1 no podrà superar 1.500.000 d’euros per beneficiari.

4.3 L’import màxim de l’ajut que preveu l’apartat 1.2 no podrà superar els 70.000 d’euros per beneficiari.

El termini de presentació: 20.09.2021

ET QUEDEN

Dia(s)

:

Hora(s)

:

Minut(s)

:

Segon(s)

 

Les actuacions subvencionables s’han de començar a realitzar després de la presentació de la sol·licitud d’ajut i el termini d’execució de l’actuació objecte de subvenció és d’un màxim de 12 mesos a comptar des de la notificació de la resolució de concessió, d’acord amb l’article 16.6 del Reial decret 149/2021, de 9 de març.

MÉS INFORMACIÓ

Notícies recents

El sistema antigelada PULSAR

El sistema antigelada PULSAR

Voleu saber com funciona el sistema antigelada PULSAR?     La base és el sistema de microaspersió, però amb un afegit – incorpora un polsador. El seu objectiu és aconseguir més estalvi d'aigua. La presa de l'aigua la fem amb un emissor autocompensant (pot...

Encara existeix risc de les gelades!

Encara existeix risc de les gelades!

🌱☀️Ja s'olora la primavera! Però no baixeu la guàrdia que encara existeix el risc de gelades! Ho demostren les gràfiques 📉 dels nostres sensors-psicròmetres automàtics de la última nit. Encara que la temperatura seca no va baixar per sota de 10 graus, la humida estava...

ca